Så går certifieringen till

Så går certifieringen till

Photo: Shutterstock

Testfakta Bio-based är ett frivilligt program för att certifiera och märka biobaserade produkter. Som ett led i certifieringen analyseras produktens biobaserade innehåll. Certifierade produkter märks med en konsumentvänlig symbol, där andelen biobaserat material i produkten tydligt deklareras.

Publicerad: 27 Nov, 2018
Läs senare

Ett grundläggande kriterium för certifiering enligt Testfakta Bio-based är att produkten – jämfört med andra, liknande produkter – består av en hög andel biobaserat innehåll. Produkten måste även uppfylla grundläggande miljö- och prestandakrav.

Den minsta andel biobaserat innehåll som krävs för certifiering varierar mellan olika produktkategorier. 

Tillverkarens uppgifter bekräftas i analys
Företag anmäler intresse för att certifiera en produkt, och det är upp till företaget att intyga att produkten uppfyller kriterierna för certifiering. Produkten genomgår dessutom en oberoende analys, där det biobaserade innehållet mäts. Tillverkarens uppgifter bekräftas alltså genom en vetenskapligt baserad och transparent metod.

Certifiering och märkning av produkten och/eller förpackningen
Företag kan välja att certifiera enbart produkten (innehållet i en eventuell förpackning), enbart förpackningen eller både produkten och förpackningen. Andelen biobaserat innehåll redovisas separat för de olika delarna.

 

Testfakta Bio-based 3 versions

 

Steg för steg - hur går certifiering till?

 1. Intresseanmälan
  Produktägaren anmäler intresse för att certifiera sin produkt. 

 2. Kravspecifikation
  Baserat på typen av produkt återkommer vi med specifika krav för certifiering, dokumentationskrav, detaljerad beskrivning av processen och kostnader.

 3. Avtal om certifiering
  Produktägaren och Testfakta Bio-based skriver avtal om utvärdering och certifiering.

 4. Utvärdering av produkten
  Dokumentationen granskas, det biobaserade innehållet beräknas utifrån produktens sammansättning och det biobaserade innehållet verifieras genom tekniska analys. Resultaten från granskning, beräkning och den tekniska analysen rapporteras till produktägaren.

 5. Produktmärkning
  Om produkten uppfyller kraven för certifiering skrivs avtal om rätten att märka produkten med Testfakta Bio-based.

Biobaserat innehåll verifieras på laboratorium
Biobaserade produkter kan innehålla enbart förnybart material, men består vanligtvis av en blandning av förnybart och fossilt material. Produktens eller förpackningens biobaserade innehåll (andelen biomassa) beräknas utifrån detaljerad information om produktens sammansättning. Den beräknade andelen biomassa verifieras och fastställs genom teknisk analys.
Procentsatsen på märkningen anger andelen biobaserat innehåll.Biobaserade produkter kan innehålla enbart förnybart material, men består vanligtvis av en blandning av förnybart och fossilt material. Produktens innehåll mäts och fastställs av ett oberoende testlaboratorium. Analysen visar hur stor andel av produktens innehåll som är biobaserat – siffran på märkningen anger andelen biobaserat innehåll i procent.

Så här går den tekniska analysen till
Det biobaserade innehållet i en produkt verifieras genom teknisk analys på laboratorium. Analysen utgår från den så kallade kol 14-metoden, som bland annat används för att åldersbestämma arkeologiska fynd.
Metoden fastställer den totala mängden organiskt kol i den analyserade produkten, och hur stor andel av detta kol som är biobaserat. Om andelen biobaserat kol uppmäts till 100 procent, betyder det att 100 procent av det organiska kolet (i produkten) kommer från växter eller animaliska biprodukter. Om andelen biobaserat kol uppmäts till 0 procent, betyder det att allt organiskt kol (i produkten) kommer från olja eller andra fossila resurser.
Beroende på beräkningsmodell används andelen biobaserat organiskt kol för att verifiera eller certifiera en produkts biobaserade innehåll.

Olika beräkningsmodeller
Produkterna certifieras utifrån olika beräkningsmodeller (standarder) beroende på geografisk marknad och mottagare (B2C eller B2B). Redovisningen av andelen biobaserat innehåll följer gällande riktlinjer och rekommendationer.

 • För produkter som säljs till konsument (B2C) inom EU följer certifieringen den europeiska standarden EN 16935:2017.

 • För produkter som säljs mellan företag (B2B) inom EU följer certifieringen den europeiska standarden EN 16848:2016.

 • För produkter som säljs till konsument eller mellan företag (B2C eller B2B) utanför EU väljer företaget om certifieringen ska baseras på någon av ovanstående eller ASTM D6866.

Vilken beräkningsmodell (standard) certifieringen baseras på framgår av märkningen och informationen kopplad till produktens certifierings-ID.

 

Testfakta Bio-based

 

Kriterier för certifiering

Produkterna certifieras utifrån olika beräkningsmodeller (standarder) beroende på geografisk marknad och mottagare (B2C eller B2B).

 • Produkter vars biobaserade innehåll överstiger en viss andel av det totala innehållet kan certifieras. Den minsta andel som krävs för certifiering varierar för olika produktkategorier.

 • Biomassan ska komma från miljömässigt hållbar produktion, och ska inte inverka negativt på livsmedelsproduktion.

 • Produkten ska följa lagar och regler för miljö- och hälsoskydd, såväl nationellt som inom EU, inklusive REACH.

 • Produkter ska uppfylla grundläggande krav på prestanda.

Vilken dokumentation behövs?

Dokumentationen ska bland annat innehålla uppgifter om produktens sammansättning (ingående råvaror och kemisk sammansättning), andelen biomassa samt biomassans ursprung. Dessutom krävs teknisk specifikation samt intyg att produkten uppfyller lagkrav, både nationellt och inom EU. För produkter till slutanvändare, där produktens egenskaper är avgörande för användaren, krävs dokumentation som styrker produktens prestanda.

Merparten av uppgifterna är en del av redan befintlig produktinformation för produkter som lanserats på den europeiska marknaden, vilket underlättar hanteringen och förenklar ansökningsprocessen.

All dokumentation behandlas givetvis med sekretess.

Maila oss en intresseanmälan med typ av produkt och vilka marknader som avses så återkommer vi med mer detaljerad information om kriterier för certifiering, dokumentationskrav, certifieringsprocessen och kostnader.