Så går certifieringen till

Så går certifieringen till

Foto: Shutterstock

Testfakta Bio-based är ett frivilligt program för att certifiera och märka biobaserade produkter. Som ett led i certifieringen analyseras produktens biobaserade innehåll. Certifierade produkter märks med en konsumentvänlig symbol, där andelen biobaserat material i produkten tydligt deklareras.

Publicerad: 27 Nov, 2018
Läs senare

Ett grundläggande kriterium för certifiering enligt Testfakta Bio-based är att produkten – jämfört med andra, liknande produkter – består av en hög andel biobaserat innehåll. Produkten måste även uppfylla grundläggande miljö- och prestandakrav.

Den minsta andel biobaserat innehåll som krävs för certifiering varierar mellan olika produktkategorier. 

Tillverkarens uppgifter bekräftas i analys
Företag anmäler intresse för att certifiera en produkt, och det är upp till företaget att intyga att produkten uppfyller kriterierna för certifiering. Produkten genomgår dessutom en oberoende analys, där det biobaserade innehållet mäts. Tillverkarens uppgifter bekräftas alltså genom en vetenskapligt baserad och transparent metod. 

Särskild märkning för enbart växtbaserade produkter
För de företag som vill betona att deras produkt inte innehåller något material av animaliskt ursprung finns en särskild märkning – Testfakta Bio-based from plant. För att få använda symbolen Testfakta Bio-based from plant måste produktens biobaserade innehåll vara 100 procent växtbaserat. Att det biobaserade innehållet är växtbaserat måste dokumenteras av produktägaren. Den tekniska analysen ger inget svar på om källan till det biobaserade är från växter eller animaliskt.

Även förpackning kan märkas
Företag med certifierade produkter kan välja att även ange andelen biobaserat material i förpackningen.

Steg för steg - hur går certifiering till?

 1. Intresseanmälan
  Produktägaren anmäler intresse för att certifiera sin produkt. Använd gärna intresseformuläret längst ner på sidan.

 2. Kravspecifikation
  Baserat på typen av produkt återkommer vi med specifika krav för certifiering, dokumentationskrav, detaljerad beskrivning av processen och kostnader.

 3. Avtal om certifiering
  Produktägaren och Testfakta Bio-based skriver avtal om utvärdering och certifiering.

 4. Utvärdering av produkten
  Dokumentationen granskas och andelen biomassa i produkten analyseras. Resultaten från granskning och analys rapporteras till produktägaren.

 5. Produktmärkning
  Om produkten uppfyller kraven för certifiering skrivs avtal om rätten att märka produkten med Testfakta Bio-based.

Biobaserat innehåll fastställs på laboratorium
Biobaserade produkter kan innehålla enbart förnybart material, men består vanligtvis av en blandning av förnybart och fossilt material. Produktens innehåll mäts och fastställs av ett oberoende testlaboratorium. Analysen visar hur stor andel av produktens innehåll som är biobaserat – siffran på märkningen anger andelen biobaserat innehåll i procent.

Den vetenskapligt baserade analysmetoden är tillämpbar för alla slags produkter och förpackningar. Analysen ger besked om andelen biobaserat innehåll i slutlig produkt – däremot inte hur mycket biobaserat innehåll som användes under produktionen.

Så här går den tekniska analysen till
Det biobaserade innehållet i en produkt kan analyseras på laboratorium. Analysen utgår från den så kallade kol 14-metoden, som bland annat används för att åldersbestämma arkeologiska fynd.

Metoden fastställer den totala mängden organiskt kol i den analyserade produkten, och hur stor andel av detta kol som är biobaserat (enligt standard ASTM D6866). Om andelen biobaserat kol uppmäts till 100 procent, betyder det att 100 procent av det organiska kolet (i produkten) kommer från växter eller animaliska biprodukter. Om andelen biobaserat kol uppmäts till 0 procent, betyder det att allt organiskt kol (i produkten) kommer från olja eller andra fossila resurser.
Utifrån andelen biobaserat organiskt kol beräknas hur stor andel av produktens totala massa (totala vikt), alternativt totala kolinnehåll (organiskt och oorganiskt kol), som kommer från förnybara källor. Redovisningen av andelen biobaserat innehåll följer gällande riktlinjer och rekommendationer.

 

 

Är du intresserad av att få en produkt certifierad?
Vill du veta mer om certifieringen eller har andra frågor, kontakta oss.

Kriterier för certifiering
 • Produkter vars biobaserade innehåll överstiger en viss andel av produktens totala innehåll. Den minsta andel som krävs för certifiering varierar för olika produktkategorier.

 • Biomassan ska komma från miljömässigt hållbar produktion, och ska inte inverka negativt på livsmedelsproduktion.

 • Produkten ska följa lagar och regler för miljö- och hälsoskydd, såväl nationellt som inom EU, inklusive REACH.

 • Produkter ska uppfylla grundläggande krav på prestanda.

 

Vilken dokumentation behövs?

Dokumentationen ska bland annat innehålla uppgifter om andelen biomassa i produkten samt biomassans ursprung. Dessutom krävs teknisk specifikation samt intyg att produkten uppfyller lagkrav, både nationellt och inom EU.

Merparten av uppgifterna är en del av redan befintlig produktinformation för produkter som lanserats på den europeiska marknaden, vilket underlättar hanteringen och förenklar ansökningsprocessen.

All dokumentation behandlas givetvis med sekretess.

Maila oss en intresseanmälan med typ av produkt och vilka marknader som avses så återkommer vi med mer detaljerad information om kriterier för certifiering, dokumentationskrav, certifieringsprocessen och kostnader.